De taak van de kerkrentmeester is in de loop der tijden nadrukkelijk veranderd. In de Kerkorde van 1951 werden de kerkvoogden al onderdeel van de kerkenraad. Dat betekende dat de kerkenraad de besluiten neemt, op voorstellen van de kerkvoogdij. Vroeger besliste de kerkvoogdij zelfstandig, en werd de kerkenraad geïnformeerd.

Vroeger was kerkvoogd zijn in zeker zin ook een erebaantje. Nu is dat (gelukkig) niet meer zo en is de taak van de kerkrentmeesters vrij zakelijk: het zorg dragen voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Het college heeft daarbij het beheer over de kerkelijke goederen (geld en middelen) en houdt ook de kerkelijke administratie bij voor wat betreft de doopleden en lidmaten en alles wat daarmee samenhangt (de ledenadministratie).

De kerkrentmeester is mede verantwoordelijk voor het totale beleid van de kerkelijke gemeente, want hij maakt door zijn ambt deel uit van de kerkenraad.

De kerkrentmeesters stellen de leden van de gemeente in de gelegenheid hun aandeel bij te dragen in de lasten van de gemeente, door inzameling van de collectes in de kerkdiensten, periodieke bijdragen (Kerkbalans), een vergoeding voor bepaalde diensten van de kerk (er is een tarievenblad) en door op andere wijze materiële bijstand te vragen.

Het tarievenblad wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar door de kerkenraad, op voorstel van de kerkrentmeesters, beoordeeld en vastgesteld. Daarna volgt publicatie in het plaatselijk Contactblad, gelijktijdig met de begroting. Ieder gemeentelid is dus mede verantwoordelijk voor de instandhouding van het gemeenteleven, het pastoraat, het onderhoud van de Sint Maartenskerk, enz.

De gemeente krijgt van de landelijke kerkelijke organisatie, het Landelijk dienstencentrum van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) jaarlijks een aanslag voor het quotum, de Solidariteitskas en voor het aandeel in de omslag van de predikantstraktementen. Deze aanslag is bestemd voor het bovenplaatselijk kerkenwerk. Daarmee wordt kerkenwerk bedoeld buiten onze gemeente om. Er is een kerkrentmeesterlijk quotum, een diaconaal quotum en een bijdrage Solidariteitskas (voorheen Generale Kas). Op de middelen van de Solidariteitskas kan door gemeenten, die in financiële nood komen te verkeren, een beroep worden gedaan.

De bijdrage voor de Solidariteitskas bedraagt € 10.-. Deze bijdrage wordt gevraagd van de lidmaten en de meerderjarige doopleden. Hiervan komt € 5,- ten goede van de plaatselijke kerk.

Kerkbalans
In januari wordt landelijk de actie Kerkbalans gehouden. Ieder gemeentelid kan zo, door middel van een vrijwillige bijdrage, zijn/haar steentje bijdragen voor de instandhouding van het gemeenteleven, het pastoraat, het onderhoud van de kerk en de pastorie enz. enz.
Het college van kerkrentmeesters heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer €100.000,–. Dit bedrag wordt grotendeels bijeengebracht door de gemeente met de jaarlijkse actie Kerkbalans. Daarnaast komen regelmatig extra giften binnen, waaronder tijdens collecten in erediensten, de extra bijdrage (met de gele envelop) tijdens Bidstond en Dankdag én tijdens bezoekjes van pastorale medewerkers.

Periodieke schenking
Lees meer over de periodieke schenking via deze link: periodieke schenking

Verjaardagsfonds
Als een lid van de Protestantse Gemeente jarig is geweest, dan kwam er voorheen iemand langs met een felicitatiekaart namens de Protestantse Kerk en met het busje voor het Verjaardagsfonds.
Mede door de omstandigheden van het afgelopen jaar (COVID-19), waarin afstand houden de norm was, heeft de Kerkenraad zich gebogen over de uitvoering van het Verjaardagsfonds. Hierbij is het volgende besluit genomen:
Vanaf oktober 2021 wordt er alleen een felicitatiekaart afgegeven. We hebben hiervoor een groep trouwe vrijwilligers die het hele jaar door in hun vaste wijk de jarigen langsgaan. Mocht u uw dankbaarheid voor uw verjaardag uit willen drukken in een gift aan onze gemeente, dan stellen wij dat bijzonder op prijs. Elke ondersteuning is welkom, maar niet verplicht!
Van de opbrengst worden o.a. de volgende materialen aangeschaft: huwelijksbijbels, kleuterbijbels voor de dopelingen, catechisatiemateriaal, enz.

Gebruik kerkgebouw
Ons kerkgebouw kan gebruikt worden voor diverse gelegenheden. Wij hebben daarbij afgesproken dat dit gebruik hoort te passen bij de sfeer en de sereniteit van het gebouw. Daar zult u ongetwijfeld alle begrip voor hebben. Bij het gebruik van onze St. Maartenskerk kunt u denken aan trouwplechtigheden, uitvaartdiensten en condoleances, maar natuurlijk ook aan muziekavonden of andere bijeenkomsten.

Informeert u gerust bij het College van Kerkrentmeesters over de mogelijkheden.

<< Terug naar Kerkenraad