De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel bij aan de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt. We geloven dat achter de roep om ambtsdragers door de gemeente, God Zelf ons roept!

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Taken van de kerkenraad:

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld,
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
  • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
  • het vaststellen van begroting en jaarrekening,
  • het vaststellen van het beleidsplan met betrekking tot het leven en werken van de gemeente,
  • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
  • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.

De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaand door de diaconie, de ouderlingen en het college van kerkrentmeesters.
Iedere commissie stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad.

Hieronder kunt u op de verschillende ambten binnen de kerkenraad klikken om meer te lezen over het werk wat bij deze ambten hoort.

Ouderlingen | Diaconie | Kerkrentmeesters

gezocht

Wij zijn heel dankbaar voor de vele mensen die bereid zijn het werk in onze gemeente op zich te nemen, zowel binnen de kerkenraad alsook bij welke andere activiteit dan ook!  Maar we merken ook dat dit een steeds kleinere kring van mensen is, met meerdere taken en functies, waarmee het vele werk binnen deze gemeente, rust op te weinig schouders! Dat gaat helaas ten koste van deze mensen.

Hoe vanzelfsprekend het soms ook lijkt dat alles geregeld wordt wat er geregeld moet worden, levert dit een onevenredige druk op bij de mensen die hiermee bezig zijn. Zowel op het gebied van Pastoraat, waar we nog veel meer mensen zouden willen hebben die bezoekjes af kunnen leggen om voldoende te kunnen “om te zien naar elkaar”, alsook bij de Diaconie en het CvK waar veel meer concrete doe-dingen liggen, hebben wij het gevoel vaak te kort te schieten.

Deze gemeente kunnen we alleen maar met elkaar dragen! En ik kan u uit ervaring vertellen dat dit, ondanks een hoop werk, ook enorm veel voldoening geeft.

Wij doen hierbij een nadrukkelijk beroep op u allen. Wilt u ook dit jaar eens nadenken, hoe u uw talenten en kwaliteiten in zou kunnen zetten binnen deze gemeente. Door de jaren heen hebben wij gemerkt, dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen zich zelf aanmelden. Men wil liever persoonlijk geraagd worden. Wij zijn alleen bang dat we daarmee talenten laten liggen! Dus zie deze oproep alstublieft als een persoonlijk verzoek aan u!

En mocht u vragen hebben over hoe dat dan werkt als ambtsdrager of eventueel als taakdrager, informeer dan gerust bij onze dominee of één van de kerkenraadsleden.

527-250xVacatures

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad. De openstaande vacature zoals deze momenteel aan de orde is, betreft:

  • 1 jeugdouderling

U kunt kandidaten aandragen bij de scriba van onze gemeente. Dit dient schriftelijk te gebeuren, ondertekend door ten minste 10 stemgerechtigde gemeenteleden.

Uiteraard mag u ook uzelf opgeven bij de scriba wanneer u zich geroepen voelt voor een ambt in onze gemeente.

We geloven dat achter de roep om ambtsdragers door de gemeente, God Zelf ons roept! Samen gemeente zijn betekent ook samen het werk binnen de gemeente dragen.

Wij kunnen én willen niet zonder u! Wij zien uw reacties met spanning tegemoet!