College van kerkrentmeesters

De taak van de kerkrentmeester is in de loop der tijden nadrukkelijk veranderd. In de Kerkorde van 1951 werden de kerkvoogden al onderdeel van de kerkenraad. Dat betekende dat de kerkenraad de besluiten neemt, op voorstellen van de kerkvoogdij. Vroeger besliste de kerkvoogdij zelfstandig, en werd de kerkenraad geïnformeerd.

Vroeger was kerkvoogd zijn in zeker zin ook een erebaantje. Nu is dat (gelukkig) niet meer zo en is de taak van de kerkrentmeesters vrij zakelijk: het zorg dragen voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Het college heeft daarbij het beheer over de kerkelijke goederen (geld en middelen) en houdt ook de kerkelijke administratie bij voor wat betreft de doopleden en lidmaten en alles wat daarmee samenhangt (de ledenadministratie).

De kerkrentmeester is mede verantwoordelijk voor het totale beleid van de kerkelijke gemeente, want hij maakt door zijn ambt deel uit van de kerkenraad.

De kerkrentmeesters stellen de leden van de gemeente in de gelegenheid hun aandeel bij te dragen in de lasten van de gemeente, door inzameling van de collectes in de kerkdiensten, periodieke bijdragen (Kerkbalans en Najaarsactie), een vergoeding voor bepaalde diensten van de kerk (er is een tarievenblad) en door op andere wijze materiële bijstand te vragen.

Het tarievenblad wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar door de kerkenraad, op voorstel van de kerkrentmeesters, beoordeeld en vastgesteld. Daarna volgt publicatie in het plaatselijk Contactblad, gelijktijdig met de begroting. Ieder gemeentelid is dus mede verantwoordelijk voor de instandhouding van het gemeenteleven, het pastoraat, het onderhoud van de Sint Maartenskerk, enz.

De gemeente krijgt van de landelijke kerkelijke organisatie, het Landelijk dienstencentrum van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) jaarlijks een aanslag voor het quotum, de Solidariteitskas en voor het aandeel in de omslag van de predikantstraktementen. Deze aanslag is bestemd voor het bovenplaatselijk kerkenwerk. De Paascollecte en de Oudejaarscollecte zijn voor dit doel bestemd. Er is een kerkrentmeesterlijk quotum, een diaconaal quotum en een bijdrage Solidariteitskas (voorheen Generale Kas). Op de middelen van de Solidariteitskas kan door gemeenten, die in financiële nood komen te verkeren, een beroep worden gedaan.

De bijdrage voor de Solidariteitskas bedraagt € 15.-. Deze bijdrage wordt gevraagd van de lidmaten en de meerderjarige doopleden; dat komt dus ten goede van de plaatselijke kerk.

Kerkbalans en Najaarsactie
In januari wordt landelijk de actie Kerkbalans gehouden. Ieder gemeentelid kan zo, door middel van een vrijwillige bijdrage, zijn/haar steentje bijdragen voor de instandhouding van het gemeenteleven, het pastoraat, het onderhoud van de kerk en de pastorie enz. enz.
Het college van kerkrentmeesters heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer €100.000,–. Dit bedrag wordt grotendeels bijeengebracht door de gemeente. Daarom wordt ook in het najaar nog een extra bijdrage aan de gemeenteleden gevraag in de vorm van de najaarsactie.

Voor informatie over kerkbalans 2020, klik hier.

Periodieke schenking
Lees meer over de periodieke schenking via deze link: periodieke schenking

Verjaardagsfonds
Als een lid van de Hervormde Gemeente jarig is geweest, dan komt er iemand langs met een felicitatiekaart namens de Hervormde Kerk en met het busje voor het verjaardagsfonds. Op de kaart staat een afbeelding van de St. Maartenskerk van Maurik.
We hebben een groep trouwe vrijwilligers die het hele jaar door in hun vaste wijk de jarigen langsgaan. De busjes worden eens in de drie maanden geleegd bij de contactpersoon (Hennie de Goei), tevens worden dan de nieuwe lijsten uitgereikt, waarop de jarigen voor het nieuwe kwartaal staan. Deze lijsten worden aangeleverd door de ledenadministratie. De opbrengst gaat naar het college van kerkrentmeesters. Zij kopen hiervan bijvoorbeeld huwelijksbijbels, kleuterbijbels voor de dopelingen, catechisatiemateriaal, enz.

Gebruik kerkgebouw
Ons kerkgebouw kan gebruikt worden voor diverse gelegenheden. Wij hebben daarbij afgesproken dat dit gebruik hoort te passen bij de sfeer en de sereniteit van het gebouw. Daar zult u ongetwijfeld alle begrip voor hebben. Bij het gebruik van onze St. Maartenskerk kunt u denken aan trouwplechtigheden, uitvaartdiensten en condoleances, maar natuurlijk ook aan muziekavonden of andere bijeenkomsten.

Informeert u gerust bij het College van Kerkrentmeesters over de mogelijkheden. Voor de tarieven kunt u terecht op ons tarievenblad, zoals vastgesteld voor 2018.

<< Terug naar Kerkenraad