Concept Beleidsplan 2018-2022

Hervormde gemeente te Maurik

 

Op 12 maart 2018 heeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Maurik het concept beleidsplan voor de periode 2018 t/m 2022 voorlopig vastgesteld voor publicatie binnen de gemeente.

Dit beleidsplan, als actualisatie van het vorige beleidsplan, is tot stand gekomen op basis van 17 Groothuisbezoeken in de gehele gemeente, waarin gesproken is over de huidige gang van zaken en de taak van onze gemeente voor de komende 5 jaar. Op 13 november 2017 heeft de kerkenraad de uitkomsten van deze bijeenkomsten gepresenteerd aan de gemeente tijdens een openbare gemeenteavond. Tijdens deze avond is een schets van het nieuwe beleidsplan 2018-2022, met daarin de drie hoofdthema’s voor de komende 5 jaar, toegelicht en door de gemeente goedgekeurd.

De drie hoofdthema’s voor de komende 5 jaar zijn:

  • Omzien naar elkaar
  • Open zijn en elkaar aanvaarden
  • Een gastvrij huis bieden voor jong en oud

Dit alles vanzelfsprekend rond én vanuit het Woord van God.

Op basis van de uitkomsten van de gemeenteavond heeft de kerkenraad de werkgroep Beleidsplan gevraagd een eerste concept voor het nieuwe beleidsplan te maken. Dit concept is op 12 maart 2018 besproken in de kerkenraad en voorlopig vastgesteld om voorgelegd te worden aan de gemeente.

Conform ordinantie 4-8-5 van de Kerkorde, stelt de kerkenraad na de voorlopige vaststelling van het beleidsplan, de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening hierover kenbaar te maken. Op maandag 14 mei 2018 zal hiervoor een gemeentevond plaatsvinden, waarin een toelichting wordt gegeven op het beleidsplan en de inhoud daarvan besproken zal worden.

Op basis van de uitkomsten van deze gemeenteavond zal de kerkenraad het nieuwe beleidsplan 2018-2022 op een nader te bepalen moment definitief vaststellen.

Publicatie
Op deze website treft u het volledige beleidsplan aan. U kunt deze downloaden, maar u kunt ook een exemplaar opvragen worden bij de scriba, mevrouw Ekkel – van der Voorden, via scriba@hervormdmaurik.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook na de zondagsdienst bij een kerkenraadslid een exemplaar opvragen.

Wij verzoeken uw eventuele reacties op het beleidsplan, uiterlijk vóór vrijdag 20 april 2018 kenbaar te maken bij de scriba, via het hierboven genomende e-mailadres.

Gemeenteavond
Op 14 mei 2018 willen wij graag het beleidsplan met u bespreken tijdens een gemeenteavond. Wij nodigen u allen van harte uit voor deze avond. Op deze manier hopen wij, net zoals bij de aanvang van dit traject en bij de tussentijdse gemeenteavond op 13 november 2017, met een brede vertegenwoordiging van onze gemeente inhoud te kunnen geven aan de toekomst van onze kerk.

U bent, als ingeschreven lidmaten van onze gemeente, van harte voor deze avond uitgenodigd.

Digitale versie van het voorlopig vastgestelde beleidsplan: Concept Beleidsplan 2018-2022